Legislație

 • Ordonanta de urgentă a Guvernului nr . 78/2002 privind regimul deseurilor, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 837 din 15 noiembrie 2011, Partea I, privind regimul deseurilor;
 • Ordinul nr. 536 din 23 iunie 1997 publicat în Monitorul Oficial nr. 140 din 03 iulie 1997, Partea I, privind aprobarea Normelor de igienă si a recomandărilor pentru mediul de viată al populatiei;
 • Decizia nr. 621 din 23 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial nr . 639 din 20 iulie 2005, Partea I, privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
 • Decizia nr. 349 din 21 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial nr . 394 din 10 mai 2005, Partea I, privind depozitarea deseurilor;
 • Decizia nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei Nationale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităti publice;
 • Ordinul nr. 1364/2006 al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si Ordinul nr. 1499/2006 al Ministerului Integrării Europene, cu privire la aprobarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice (ANRSC);
 • Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
 • Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
 • Ordinul ANRSC nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
 • Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
 • Ordinul ANRSC nr. 112/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de salubrizare în localități;
 • Ordinul ANRSC nr. 102/2007 pentru aprobarea Regulamentului de constatare , notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC );
 • Strategia natională de gestionare a deseurilor, aprobata prin HG nr. 1470/2004;
 • Planul national de gestionare a deseurilor, aprobat prin HG nr. 1470/2004;
 • Strategia Natională pentru Dezvoltare Durabilă in România, orizontul 2013-2020-2030, versiunea proiect VI, Rev.2, 10 septembrie 2008 ;
 • Programul Operational Sectorial pentru Mediu 2007-2013 .

Legislatia secundară

 • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, cu modificările si completările făcute prin OUG suplimentare nr . 13/2008 - lege generală;
 • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2007 si Legea nr. 224/2008 - lege specială;
 • Ordinul nr. 110 din 09/07/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 13/08/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
 • Ordonanta de urgentă a Guvernului nr . 34/2006 , privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice, precum si a contactelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2266 din 06/06/2012 , publicat în Monitorul Oficial , Partea I nr. 410 din 20/06/2012, privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri";
 • Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata ulterioar prin Legea nr. 246/2005;
 • Ordonanta Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998 privind privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Galerie foto

Ne gasiți pe Facebook